POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy FALT działający pod adresem: www.falt-store.pl jest prowadzony przez FALT Krystyna Seemann z siedzibą pod adresem: Polska, ul. Kr. Jadwigi 13/33, 76- 200 Słupsk wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 364290846, posiadającą NIP: PL 8392864916, zwaną w niniejszym regulaminie FALT.
Dane kontaktowe: info@falt-store.pl / tel. 731 924 154

2. Produkty oferowane przez Sklep Internetowy FALT mogą być wykonane z materiałów naturalnych co powoduje, że kolorystyka produktów w rzeczywistości może odbiegać od tej pokazanej na zdjęciach. Jednocześnie wszystkie produkty są szczegółowo opisane jeśli chodzi o ich charakterystykę, użyte materiały i właściwości.

3. Informacje o produktach w sklepie FALT m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.

4. Definicje:

4.1. SKLEP INTERNETOWY — sklep oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, działający pod adresem — www.falt-store.pl lub www.falt-store.com

4.2. KLIENT — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie Internetowym

4.3. KONSUMENT — Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

4.4. DNI ROBOCZE — dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

4.5. OFERTA ZAKUPU — oferta zawarcia Umowy Sprzedaży wysyłana przez Klienta w
momencie sfinalizowania procesu zakupów w Sklepie Internetowym

4.6. ZAMÓWIENIE — wszystkie produkty jakie Klient wskazał w Ofercie Zakupu, a które zostały przyjęte przez FALT do realizacji

4.7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA — czas jaki potrzebny jest FALT do
skompletowania Zamówienia i nadania przesyłki do Klienta

4.8. CZAS DORĘCZENIA ZAMÓWIENIA — czas jaki potrzebny jest Firmie Kurierskiej na doręczenie Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres od momentu prawidłowego nadania przesyłki przez FALT

4.9. CENA PRODUKTU — cena ostateczna (zawierająca podatek VAT) pojedynczego egzemplarza produktu ustalona przez FALT i wskazana na stronie produktu

4.10. CENA OSTATECZNA — cena  pojedynczego egzemplarza produktu
obniżona o obowiązujące w danym czasie lub dla danego Klienta rabaty cenowe ustalane przez FALT, prezentowana w sekcji „koszyk” w podsumowaniu procesu zakupów. Cena Ostateczna Produktu nie może być wyższa niż Cena Produktu określona na stronie produktu

4.11. CENA CAŁKOWITA — suma Cen Ostatecznych za wszystkie produkty
wchodzące w skład Oferty Zakupu lub Zamówienia

4.12. KOSZTY WYSYŁKI —­ ustalone przez FALT koszty przesłania Klientowi zamówienia zgodnie z wybranym sposobem dostawy na wskazany adres.

4.13. WARTOŚĆ OFERTY ZAKUPU — suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki dla
poszczególnej Oferty Zakupu

4.14. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA — suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki produktów znajdujących się w konkretnym Zamówieniu przyjętym do realizacji

4.15. FIRMA KURIERSKA — podmiot świadczący usługi przewozu wyznaczony przez
FALT do wykonywania jego zobowiązań związanych dostawą zamówienia do Klienta.

4.16. DOWÓD ZAKUPU — jakikolwiek dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego produktu w sklepie FALT. W szczególności są to takie dokumenty jak paragon fiskalny, faktura, potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji zamówienia czy potwierdzenie nadania przesyłki do Klienta.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

5. Zakupów można dokonywać całą dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sieci Internet.

6. Klient składa FALT ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do realizacji zmówienia” w sekcji „koszyk”.

7. Produkty wskazane w Ofercie Zakupu nie podlegają rezerwacji i mogą zostać nabyte przez innych Klientów.

8. W Ofercie Zakupu Klient wskazuje:

8.1. Produkt lub produkty jakie ma obejmować Umowa Sprzedaży, ich cechy oraz liczbę.

8.2. Prawidłowe dane do wysyłki obejmujące:

I. Imię i Nazwisko Klienta.
II. Nazwę firmy (opcjonalnie).
III. Dokładny adres (siedziby firmy i/lub miejsca doręczenia) zawierający nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz kraj.
IV. Aktywny adres e­mail Klienta.

V. Aktywny numer telefonu Klienta

8.3. Sposób zapłaty.

9. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość wskazanych danych i ponosi wszelkie finansowe koszty związane z błędami adresowymi (w szczególności koszty wysłania paczki pod błędny adres oraz koszty zwrotu do nadawcy takiej przesyłki).

10. W przypadku chęci otrzymania faktury Klient powinien skontaktować się z FALT drogą mailową.

11. Na adres e­mail wskazany w Ofercie Zakupu FALT wysyła automatyczne potwierdzenie otrzymania oferty. Jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i zawarcia Umowy Sprzedaży.

12. FALT może nie przyjąć Oferty Zakupu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny według własnego uznania. Przyczyną nieprzyjęcia Oferty Zakupu może być między innymi niedostępność danego produktu, ograniczenia związane z jego wysyłką, niemożliwość wysłania zapłaty przez Klienta, niespełnienie przez Klienta kryteriów określonych w Regulaminie.

13. FALT nie ponosi wobec Klienta ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia Oferty Zakupu.

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA

14. Klient może po złożeniu Oferty Zakupu anulować ją wysyłając stosowne zawiadomienie do FALT korzystając z [ formularza kontaktu ] zawiadomienie o rezygnacji powinno dotrzeć to FALT najpóźniej w ciągu 24h od momentu złożenia zamówienia.

UMOWA SPRZEDAŻY

15. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania Klientowi przez FALT potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres email Klienta.

16. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie dwóch Dni Roboczych od wysłania Oferty Zakupu oznacza nieprzyjęcie Oferty Zakupu.

17. FALT może przyjąć do realizacji tylko część produktów wskazanych w Ofercie Zakupu. W takiej sytuacji Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia części Zamówienia do realizacji.

18. Na podstawie Umowy Sprzedaży FALT zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności produktów oraz do dostarczenia ich Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a Klient zobowiązuje się do zapłaty FALT Wartości Zamówienia oraz do odebrania Zamówienia.

Warunek zawieszający

19. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient zapłaci FALT Wartość Oferty Zakupu lub Wartość Zamówienia w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Za moment zapłaty uważa się dzień potwierdzenia zlecenia płatności u operatora płatności lub zaksięgowania środków na rachunku bankowym FALT w przypadku płatności bezpośrednich.

20. Skutki prawne wynikające z zawarcia Umowy Sprzedaży powstają z chwilą gdy warunek zawieszający, o którym mowa w zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku (nie uiszczenie Wartości Zamówienia) skutkuje rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.

21. Strony mogą w drodze indywidualnych, pisemnych (e­mailowych) ustaleń określić inny sposób zapłaty za zamówione produkty. W takim przypadku warunek, o którym mowa w pkt. 19 uznaje się za niezastrzeżony

CENY PRODUKTÓW

22. Ceną wiążącą produktu jest Cena Ostateczna podana w podsumowaniu zamówienia w sekcji „koszyk”.

23. Wszystkie ceny na stronie FALT podane są w złotych polskich (zawierających podatek VAT)  lub Euro (zawierających podatek Europejski).

24. Wartość Oferty Zakupu podawana jest w „podsumowaniu koszyka” w sekcji “koszyk” po wskazaniu miejsca doręczenia Zamówienia oraz formy płatności.

25. FALT może zmieniać Ceny Produktów na bieżąco oraz przeprowadzać różnego rodzaju akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Oferty Zakupu złożone przed opublikowaniem takich zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

 

FORMY PŁATNOŚCI

26. Zapłaty można dokonać:

I. Systemem płatności elektronicznych PAYPAL ( obsługuje także przelewy zagraniczne, karty kredytowe)
II. Przelewem elektronicznym za pośrednictwem operatora Przelewy24.pl
III. Przelewem na konto bankowe FALT.

27. Zapłaty za Zamówienie Klient dokonuje z góry, nie później niż w ciągu 1 Dnia Roboczego od daty otrzymania od FALT potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również Wartość Zamówienia.

28. Zapłata Wartości Oferty Zakupu może być dokonana przed przyjęciem Oferty Zakupu przez FALT do realizacji. W takim wypadku będzie ona traktowana jako zaliczka, do której nie mają zastosowania przepisy prawa o zadatku. W przypadku nieprzyjęcia Oferty Zakupu przez FALT lub przyjęcia do realizacji tylko części Oferty Zakupu, zaliczka zostanie Klientowi zwrócona w całości lub zostanie zwrócona różnica pomiędzy uiszczoną zapłatą a Wartością Zamówienia przyjętego do realizacji.

DOSTAWA ZAMÓWIENIA

29. FALT realizuje dostawy zamówionych produktów za pośrednictwem Firmy Kurierskiej na zasadach i zgodnie z regulaminem wybranej do realizacji zamówienia firmy.

30. Koszty dostarczenia przesyłki do Klienta ponosi Klient. Koszty zwrotu produktu ponosi Klient.

Warunkiem jest poinformowanie o chęci zwrotu FALT pod adresem mailowym info@falt-store.pl (w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu) oraz omówienie zamówienia kuriera pod wskazany przez Klienta adres.

31. Darmowe dostawy kurierskie realizowane są tylko i wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

32. W przypadku woli złożenia zamówienia, które miałoby być dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej  koszty i warunki takiej przesyłki wymagają indywidualnej kalkulacji. W takim przypadku Klient powinien skontaktować się z FALT mailowo, na adres info@falt-store.pl lub telefonicznie 731 924 154 w celu indywidualnego określenia warunków realizacji takiego Zamówienia.

33. Przyjmując przesyłkę od Firmy Kurierskiej, należy sprawdzić dokładnie opakowanie i jego zawartość. W przypadku uszkodzenia kurier powinien przygotować protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przedstawiciela Firmy Kurierskiej i Klienta. Klient powinien skontaktować się z FALT poprzez: [ formularz kontaktu ], potwierdzając, że protokół szkody został sporządzony a przesyłka nie została odebrana. Klient powinien zachować kopię protokołu szkody.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

34. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć skompletowanie i prawidłowe nadanie do Klienta przesyłki zawierającej produkty przyjęte do realizacji w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.

35. Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto FALT, nie później jednak niż w ciągu 7 (siedmiu) Dni Roboczych.

36. Produkty niedostępne w momencie złożenia przez Klienta Oferty Zakupu lub produkty personalizowane na zamówienie Klienta są wysyłane do Klienta w czasie indywidualnie określonym w trybie ustaleń mailowych.

WYMIANA TOWARU

REKLAMACJE

38. Reklamacje należy składać pisemnie na adres mailowy lub pocztowy FALT wskazany w 1 pkt. Regulaminu nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady produktu, w przeciągu 2 lat od wydania produktu Klientowi.

39. Procedura reklamacyjna:

I. Zrób zdjęcia produktu (w szczególności wady) i wraz z opisem wyślij na adres mailowy FALT- info@falt-store.pl

II. FALT podejmie decyzję o zasadności reklamacji lub jej bezzasadności w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

III. W przypadku uznania reklamacji wadliwy produkt należy dostarczyć na koszt FALT na adres wskazany w pkt. 1 Regulaminu w sposób wskazany w informacji dotyczącej reklamacji.

IV. FALT wyśle Klientowi nowy egzemplarz produktu na swój koszt lub zwróci pieniądze – w zależności wady produktu – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wadliwego produktu.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

40. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) KONSUMENT, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie Internetowym FALT.

41. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 40 Konsument jest zobowiązany dostarczyć do FALT pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży. W tym celu można skorzystać z wzoru takiego oświadczenia dostępnego pod adresem FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

42. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mówi ustawa wystarczy nadanie oświadczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki do Konsumenta, także drogą mailową: Formularz kontaktowy.

43. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta w wyżej opisanym trybie jest on zobowiązany do zwrócenia  zakupionego produktu w stanie niepogorszonym pozwalającym jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie był używany, w oryginalnym opakowaniu, w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy na adres FALT wskazany w pkt. 1 Regulaminu.

44. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne FALT zwraca KONSUMENTOWI Cenę Całkowitą za Zamówienie .

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

45. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym FALT Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

46. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich).

47. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

48. FALT może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny. Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.

49. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

50. Wszystkie nazwy i wzory produktów oferowanych przez FALT w Sklepie Internetowym są własnością FALT i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów.

51. W przypadku zmiany Regulaminu Umowy Sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.

52. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.05.2014

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Regulamin konkursu „Pentagon”

 1. Organizatorem Konkursu sklep internetowy FALT działający pod adresem: www.falt-store.pl jest prowadzony przez FALT Krystyna Seemann z siedzibą pod adresem: Polska, ul. Kr. Jadwigi 13/33, 76- 200 Słupsk wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 364290846, posiadającą NIP: PL 8392864916 (dalej „Organizator”).
 2. Sponsorem Konkursu i fundatorem nagród jest FALT Krystyna Seemann z siedzibą pod adresem: Polska, ul. Kr. Jadwigi 13/33, 76- 200 Słupsk wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 364290846, posiadającą NIP: PL 8392864916.
 3. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej “Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
 4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją („Regulamin”).
 5. Konkurs trwa od 12.02.2019 od momentu pojawienia się postu konkursowego na Instagramie (konto falt_bags) do 20.02.2019 do godziny 12:00 czasu polskiego.
 6. Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce. Wysyłka nagrody możliwa jest tylko na terenie Polski. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Warunkiem zakwalifikowania odpowiedzi do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.
 7. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie https://falt-store.pl/pl/pl/content/3-regulamin.
 8. Warunki i przebieg konkursu:
  Uczestnik musi mieć lub założyć konto na portalu społecznościowym instagram.com, wyszukać profil falt_bags pod linkiem http://instagram.com/falt_bags i odpowiedzieć w komentarzu pod postem konkursowym na zadanie konkursowe: „Kliknij ,,obserwuj" na profilu falt_bags. Oznacz 3 osoby i poinformuj dlaczego akurat Ty powinnaś/powinieneś otrzymać torebkę Pentagon”.
  Zwycięzcę wybiera Komisja Konkursowa.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.
 10. Nagrodą w konkursie jest torebka model Pentagon o wartości 319 zł.
 11. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
 12. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do 20.02.2019  do godziny 19:00 r. w poście konkursowym (insta story), zamieszczonym na stronie: http://instagram.com/falt_bags. Nagrodzony uczestnik zostanie otagowany (oznaczony) w treści insta story (nick z Instagramu).
 13. Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie, w terminie 2 dni od dnia opublikowania informacji o wygraniu w Konkursie przez Zwycięzcę wiadomości prywatnej (opcja direct) z imieniem i nazwiskiem, adresem mailowym, adresem zameldowania, numerem telefonu, Urzędem Skarbowym, PESEL, bezpośrednio do info@falt-store.pl. Wysyłka nagrody wyłącznie na terenie Polski. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak zarazem konieczne do wydania Nagrody.
 14. Dodatkowo w przypadku, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, Zwycięzca taki zobowiązany jest w ciągu  2 dni od publikacji wyników Konkursu przesłać na adres: info@falt-store.pl skan oświadczenia obejmującego pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego zwycięzcy Konkursu na udział w Konkursie.
 15. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu w terminie określonym powyżej nie poda wszystkich wskazanych danych lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo nie prześle skanu oświadczenia, o którym mowa w pkt.11 powyżej, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody i dana Nagroda zostanie nie zostaje przyznana zostając w dyspozycji Organizatora.
 16. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 17. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy Konkursu w terminie do 7 dni roboczych od dnia przekazania przez danego Zwycięzcę Konkursu danych, o których mowa w pkt. 11 powyżej.
 18. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).
 19. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 20. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 22. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
 24. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
 26. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook lub Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
 27. Osoba biorąca udział w konkursie musi posiadać konto na instagram.com do wglądu publicznego.